Què és pot aconseguir?
  Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.
  S'adreça
  A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  Com funciona?
 

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

  Carta de compromís del centre
 

Sol·licitud

  (S'admetran sol·licituds fora de termini segons disponibilitat centre)
  Les  sol·licituds es faran del dia 12 de desembre al 16 de desembre de 2016 a la secretaria del centre.
  Oferta de places
 
Família professional Places
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Educació infantil 5
  Com es pot sol·licitar aquest servei?
 

El full de sol•licitud del servei de reconeixement està disponible aqui i a la secretaria.

La sol•licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.

Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE.

  Període d’admissió de les sol·licituds
  Del 12 de desembre al 16 de desembre de 2016.
  Criteris d’admissió
  L’ordre d’admissió, es realitzarà d’acord amb l’ordre de inscripció.
  Publicació de les llistes d’admesos
  22 de desembre de 2016.
  Lliurament de documentació
  Del 9 de gener al 13 de gener de 2017.
 
 • Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 
  Preu del servei
 
 • Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€.
 • Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

S’hauran de fer efectius en el moment de presentar la documentació. L'ingrés es farà al compte: ES69 2100 0429 6002 0026 2873

  Calendari
 
 • Data d’inici: 20 de febrer de 2017
 • A partir del 20 de gener s’iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu amb el calendari previst per a cada sessió.
 • La convocatòria també es farà pública al taulell d’anuncis de l’escola .
 • En cas que no pugueu assistir a una sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.
 • La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 • Només s’ admetran com a justificants els fets documentats i amb caràcter obligatori.

 
ARCO
ARCO Grau Mitjà
ARCO Grau Superior
ARCO Concert
Agenda 21 APS
 
Moodle ARCO
Facebook ARCO
   

CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Moodle Facebook Instal·lacions elèctriques Educació infantilIntegració social Sistemes electrotècnics Qui sóm On sóm Secretaria oferta Informació info@ceir-arco.org