CEIR
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
  Què és?
 

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça  a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i recomanació de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
Conclou amb el lliurament d’un informe d’assessorament.

És el  requisit previ i té caràcter obligatori per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  Carta de compromís del centre
 

Sol·licitud

  Del 2 de setembre al 13 de setembre de 2019 a la secretaria del centre.
  (S'admetran sol·licituds fora de termini segons disponibilitat centre)
  Oferta de places
 
Família professional Places
CFGM Sanitat 2
CFGS Sanitat 1
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat 2
  Com es pot sol·licitar aquest servei?
 

El full de sol•licitud del servei de reconeixement està disponible aquí i a la secretaria.

La sol•licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.

  Persones destinatàries
 
 • Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys
 • Han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  Criteris d’admissió
  L’ordre d’admissió, es realitzarà d’acord amb l’ordre d'inscripció.
  Publicació de les llistes d’admesos
  20 de setembre de 2019.
  Presentació de documentació
  Del 1 al 4 d'octubre de 2019.
 
 • Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 
  Preu únic: 60€
  S’hauran de fer efectius en el moment de presentar la documentació. L' ingrés es farà al compte: ES69 2100 0429 6002 0026 2873
  Calendari
 
 • Data d’inici: 31 d'octubre de 2019
 • A partir del 31 d'octubre s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu amb el calendari previst per a cada sessió .
 • La convocatòria també es farà pública al taulell d’anuncis de l’escola .
 • En cas que no pugueu assistir a una sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.
 • La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 • Només s’ admetran com a justificants els fets documentats i amb caràcter obligatori.
   
   


CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació sanitària Interpretació llengua de signes Integració social Educació infantil PQPI Prova d'accés Qui sóm On sóm Secretaria Informació info@ceir-arco.org oferta